One Piece Awards - Favourite Logia Devil Fruit: Mera Mera No Mi (as voted)